Projekty a workshopy

LHS a partnerů


Zapomenutá místa - Polevsko 2017

 

Projekty LHS

Od roku 2007 byl Lužický horský spolek (dříve občanské sdružení Rodowitz) zapojen do mezinárodního projektu studentů středních škol z Polska, Německa a České republiky - Lanterna Futuri. V roce 2016 pořádal spolek ve spolupráci s žitavským Alpenvereinem úspěšný horolezecký projekt pro malé české a německé lezce "Na jednom laně".
Mimo to LHS pořádá každoroční pěší i cyklistické přejezdy Lužických hor, instaloval vrcholové knihy a podílel se na úpravě stezek v horách.
V současné době spolek úzce spolupracuje s organizací Hillersche Villa ze Žitavy, která působí v oblasti workshopů a akcí, kultury, vzdělávání a sociální práce. Společně realizujeme projekt "Zapomenutá místa".

Die Projekte des LHS

Seit 2007 ist der Lausitzer Gebirgsverein/Lužický horský spolek (LHS) (ehemaliger Verein Rodowitz) an dem internationalem Projekt "Lanterna Futuri" beteiligt, in dem sich Schüler aus Polen, Deutschland und der Tschechischen Republik treffen. 2016 veranstaltete der Verein in Zusammenarbeit mit dem Zittauer Alpenverein das erfolgreiche Kletter-Projekt für kleine tschechische und deutsche Kletterer "An einem Strang".
Unter anderem organisiert der LHS auch alljährliche Wander- und Radtouren quer über das Lausitzer Gebirge. Der Verein installierte Gipfelbücher und beteiligte sic han dem Ausbau der Wanderwege im Gebirge.
Gegenwärtig arbeiten wir eng mit der Hillerischen Villa aus Zittau (D) zusammen, die u.a. Workshops und Veranstaltungen in den Bereichen Kultur, Bildung und Sozialarbeit durchführt. Gemeinsam führen wir das Projekt "Vergessene Orte" durch.Česko-německé setkávací projekty

Jedním z našich cílů je podpora přátelských česko-německých vztahů. Konkrétně tuto myšlenku momentálně naplňujeme každoroční realizací česko-německých setkávacích projektů. Naším partnerem je nám při nich Hillersche Villa ze Žitavy, finančně je z velké části zaštiťuje Česko-německý fond budoucnosti.
Základem každého projektu je čtyřdenní setkání 16 účastníků z ČR a Německa – a to nastřídačku buď v Polevsku/Novém Boru nebo Großhennersdorfu nedaleko Žitavy. Účastníci při nich zpracovávají různá témata, ze kterých je výstupem film nebo divadlo. Výsledky jsou pak prezentovány veřejnosti cca. o měsíc později. V letech 2015 a 2016 formou interaktivního divadelního představení na české i německé straně. V letech 2017 a 2018 jsme měli možnost otevřít naučnou stezku po zapomenutých místech. Obdobný formát je plánován i na roky 2019 a 2020.

Jakékoliv dotazy či podněty směřujte prosím na Petru Zahradníčkovou: petrazahradnickova@horskyspolek.eu

Podrobnější informace a výstupy k našim česko-německým setkávacím projektům najdete zde:

2018 - Zapomenutá místa – stezka Großhennersdorf
2017 - Zapomenutá místa – stezka Polevsko
2016 - Místa mého života
2015 - Náš region - naše jazyky

Deutsch-tschechische Begegnungsprojekte

Eines unserer Ziele ist es, die freundschaftlichen deutsch-tschechischen Beziehungen zu unterstützen. Konkret wird dieser Gedanke durch die alljährlichen deutsch-tschechischen Projekttreffen realisiert. Unser Partner ist die Hillersche Villa in Zittau (D) und die Projekte werden durch den deutsch-tschechischen Zukunftsfonds gefördert.
Die Grundlage für jedes Projekt ist ein viertägiges Treffen mit 16 Teilnehmern aus Tschechien und Deutschland. Die Treffen finden abwechselnd in Polevsko/Nový Bor (CZ) und in Großhennersdorf in der Nähe von Zittau statt.
Die Teilnehmer bearbeiten verschiedene Themen, aus denen ein Film oder ein Theaterstück produziert wird. Die Ergebnisse werden dann ca. einen Monat später der Öffentlichkeit präsentiert. In den Jahren 2015 und 2016 wurde ein interaktives Theaterstück auf deutscher und tschechischer Seite aufgeführt. In den Jahren 2017 und 2018 konnten wir Lehrpfade zu vergessenen Orten eröffenen. Ein ähnliches Format ist auch in den Jahren 2019 und 2020 geplant.

Bei Fragen und Anregungen wenden Sie sich bitte an Petra Zahradníčková: petrazahradnickova@horskyspolek.eu

Ausführliche Informationen zu unseren deutsch-tschechischen Projekttreffen finden Sie auch hier:

2018 - Zapomenutá místa – stezka Großhennersdorf
2017 - Zapomenutá místa – stezka Polevsko
2016 - Místa mého života
2015 - Náš region - naše jazyky

Lanterna Futuri

Do interkulturního vzdělávacího modelu Lanterna futuri bylo zapojeno 15 škol z Euroregionu Nisa a další tři školy mimo něj. Ve spolupráci s mimoškolními partnery – neziskovou organizací Hillersche Villa gGmbH Großhennersdorf (D), Lužickým horským spolkem Radvanec o.s. (CZ) a Domem Tří Kultur Parada Niedamirow (PL) byla vyvinuta široká paleta nových forem učení, které se zaměřují na rozvoj interkulturních a transkulturních kompetencí, rozvoj osobnosti a sociálních kompetencí, vlastní zodpovědnosti, kreativity, týmové práce a rozvoj jazykových kompetencí.

Základ projektu Lanterna futuri tvoří tři klíčové oblasti:
Struktura – kooperace mimoškolních a školních partnerů na poli mezinárodní spolupráce (jinou formou a na jiných místech).

Metodika – spojení umění a pedagogiky představuje specifický formát interkulturního a transkulturního vzdělávání a ve středu pozornosti stojí nápady mladých lidí. Tito lidé mají příležitost nabývat a prohlubovat klíčové kompetence.

Témata – obsah a forma jdou ruku v ruce a jsou součástí učebního rámce, ve kterém jsou zaujímány postoje a formulovány hodnoty ve vztahu k různým společensko-politickým kontextům.

Klíčovými hodnotami pro nás byly a jsou svoboda, právo na sebeurčení a demokracie.
Na prvním místě stojí samotná setkávání mládeže a díky nim dosažená vzájemná důvěra. Mimo to dochází k potlačení stereotypních obrazů, objevování jedinečnosti jednotlivce, jeho biografie a objevování individuálních schopností. Prostřednictvím společných uměleckých produkcí bylo v rámci dílen dosaženo jedinečné rozmanitosti výrazových forem, jimiž zúčastněná mládež vyjádřila a formulovala své vlastní politické postoje. Během celého procesu vznikla četná přátelství a mnohé impulzy vedly k dalšímu profesnímu rozvoji v daných oblastech. V neposlední řadě měli zúčastnění mladí lidé možnost objevit a poznat nová místa.Vlastní projekty LHS

Zapomenutá místa - mediální stezka Großhennersdorf (2018)

Zapomenutá místa - mediální stezka Polevsko (2017)

Digitální lezecký průvodce po Lužických a Žitavských horách
- Projekt: LHS, DAV Zittau a Horolezecký oddíl Nový Bor (2016)

Nejlepší pivo Lužických hor 2016

Místa mého života (2016)

Klíč na Klíči - čepování cvikovského pivo Klíč 12° na vrcholu Klíče (2016)

Náš region - naše jazyky (2015)

Radvaneckej Swamptrejl (2015)

Přejmenování železniční zastávky Jedlová zastávka na její původní jméno
Nová Huť v Lužických horách (2014)

Rekontrukce turistického chodníku na Klíči (2008)

Instalace schránky na vrcholovou knihu na Malém Stožci (2008)

Instalace schránky na vrcholovou knihu na Klíči (2007)

Generationenpreis des Freistaates Sachsen

30. března 2019 získal projekt "Zapomenutá místa" hlavní cenu v soutěži Generationenpreis (Generationenpreis des Freistaates Sachsen) v Drážďanech v sousedním Sasku.

 

Evropská jazyková cena LABEL 2008

Mezinárodní ocenění za projekt Lanterna Futuri

V roce 2008 získal náš spolek prestižní ocenění
od Národní agentury pro evropské vzědlavací programy a od MŠMT.